OCDF به عنوان رابط بین سوئیچ های دارای پورت فیبر نوری و کابل فیبر نوری استفاده می شود. آداپتور های فیببر نوری ، کابل فیبر نوری و پیگتل های فیبر نوری در موقعیت های تعیین شده خود داخل OCDF فیبر نوری قرار می گیرند . جعبه های OCDF نقش مهمی در دسترسی های بعدی به کابل فیبر نوری و توسعه های آینده دارند. این جعبه های دارای انواع مختلفی بوده که نوع OCDF بسته به موقعیت و مشخصات رک و دسترسی به سوئیچ فیبر نوری مشخص می گردد. اینکه از چه نوع OCDF استفاده شود بسیار پر اهمیت است . OCDF ها دارای انواع RACK MOUNT ، WALL MOUNT و ایستاده می باشند که هر کدام از این سه نوع دارای انواع مختلفی نیز می باشند . طراح شبکه فیبر نوری با توجه به موقعیت قرار گیری کابل و سوئیچ فیبر نوری و پچ کورد ، نوع OCDF را تعیین می کند